Amdanom Ni

Y Dechreuad

Dechreuodd Sam Hall weithio fel y Prif Swyddog Digidol ddiwedd mis Tachwedd 2020 ac ymunodd gweddill y tîm â hi yn hanner cyntaf 2021. 

Ariennir ein tîm gan Lywodraeth Cymru ac mae'n falch o fod yn rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). 

Mae CLlLC yn sefydliad trawsbleidiol dan arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. Mae’r Gymdeithas yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, y 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol. 

Mae CLlLC yn llawn o bobl sy'n gweithio'n hynod o galed i wneud Cymru yn lle gwell i bawb, felly mae'n wych i ni allu gweithio gyda chydweithwyr y mae eu prif nod yr un peth â'n un ni. 

Pwrpas

Yn syml, ein pwrpas yw helpu a chefnogi awdurdodau lleol i ddarparu'r gwasanaethau digidol gorau i holl drigolion ac ymwelwyr yng Nghymru. 

Yn gyntaf, rydyn ni yma i gefnogi. Rydym yn helpu awdurdodau lleol i oresgyn heriau amrywiol sy'n ei gwneud hi'n anodd dylunio a gweithredu gwasanaethau digidol. Rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd, megis annog cydweithredu rhwng awdurdodau lleol, helpu gydag adnoddau, a thrwy gynnal hyfforddiant a digwyddiadau i gynyddu'r sgiliau digidol ledled Cymru. 

Yn ail, rydym yma i arloesi. Rydym yn credu mewn Arloesedd sy'n cael ei Sbarduno gan Ganlyniadau (Outcome Driven Innovation), felly rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau'n canolbwyntio ar bobl. I wneud hyn, rydym yn manteisio ar yr arbenigedd a'r brwdfrydedd yn ein tîm a'n partneriaid i greu atebion arloesol i ddiwallu anghenion trigolion Cymru.

Yn olaf, rydym yma i sicrhau bod ein gwasanaethau'n gynhwysol. Mae hyn yn golygu bod gwasanaethau yng Nghymru yn hygyrch i bawb. Mae pawb yn ein tîm yn credu'n gryf bod angen i bob gwasanaeth fod i bawb. Byddwn yn sicrhau ein bod yn byw yn ôl yr egwyddor o greu'r gwasanaethau gorau i'r holl bobl trwy'r amser.  

Cyd-destun Polisi

Mae ein tîm yn ffurfio chwarter y dirwedd ddigidol yng Nghymru. Y timau eraill, y byddwn yn parhau i weithio'n agos â nhw, yw GIG Digidol Cymru, y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol, a Thîm Digidol Llywodraeth Cymru. 

Isod rydym wedi rhestru polisïau Llywodraeth Cymru y daeth y syniad ar gyfer ein tîm ohonynt:

·      Mae Maniffesto Prif Weinidog Cymru yn gosod ein huchelgais i fabwysiadu dull 'Unwaith i Gymru'. 

·      Mae adroddiad System Reboot (Rhagfyr 2018) yr angen am bwyslais o'r newydd ar wella sgiliau digidol gweision cyhoeddus a dylunio gwasanaethau yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid. 

·      Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn darparu cyd-destun hanfodol lle mae'n rhaid i ni sicrhau bod pawb â mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

 

 

Trafododd Sam Hall
Prif Swyddog Digidol

Sam Hall looking at the camera wearing a black jumper.

Rôl Sam yw sbarduno arloesedd, newid a gwella gwasanaethau ar draws pob un o'r 22 awdurdod lleol. Trwy fabwysiadu arferion hyblyg, gwella sgiliau digidol a meithrin cydweithredu, y nod yw cyflymu Cymru i fod yn genedl sy'n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy'n barod yn ddigidol. 

Mae gan Sam dros 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, mewn llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Mae hi wedi cyflwyno prosiectau gyda Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ac roedd yn bennaeth cyflenwi digidol ac yna'n dylunio gwasanaeth ar gyfer Cyfrifiad 2021. Roedd Sam hefyd yn CIO a Phennaeth TG a Digidol yng Nghyngor Dinas Birmingham cyn dychwelyd i Gymru ym mis Hydref 2020 i ymgymryd â'r rôl newydd a chyffrous hon i Gymru.

Ebost: sam.hall@wlga.gov.uk
Twitter: @SamHallWales


 

Chris Sutton
Ymchwilydd Defnyddwyr

Chris Sutton yn edrych ar y camera yn gwisgo crys lliw marŵn.

Chris is new to the public sector, having previously worked in financial services. Prior to his current role, Chris has worked within multiple teams, including Finance, Solutions, Fast Track Change and Data Analysis. Before joining the Welsh Local
Government Digital Team, Chris’ digital experience includes working on a solution aiming to disrupt
the mortgage market. 

Mae gan Chris ddiddordeb mawr mewn defnyddwyr a sut i ddylunio a chreu atebion sy'n mynd i'r afael â'u hanghenion. Mae'n falch o weithio i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gan fod y gwaith yn hynod gwerth chweil ac yn llawn gwobrwyon, gydag effaith gadarnhaol ar y cyhoedd yng Nghymru.  

Ebost: chris.sutton@wlga.gov.uk 


 

Sarah Evans
Rheolwr Darparu Hyblyg

Sarah is seconded from ONS, having been an Agile Delivery Manager for the last 6 years. She’s delivered various projects, from intranets to digital style guides in collaboration with GDS to cross-government data projects with third party teams.

Symudodd i'r tîm i ddod yn agosach at ddefnyddwyr ac mae'n gyffrous am helpu awdurdodau lleol i ddarparu gwerth parhaol i'w timau eu hunain a'r bobl maen nhw'n eu gwasanaethu. Mae hi'n credu'n angerddol bod digidol ar gyfer pawb, nid yn unig y technegol, ac yn ei allu i hybu bywydau dinasyddion ledled Cymru, a gwneud Cymru'n arweinydd mewn ddatblygu gwasanaethau pobl ganolog.

Ebost: sarah.evans@wlga.gov.uk


Aimee Sharratt 
Dadansoddwr Busnes Ystwyth

Yn newydd i’r sector cyhoeddus, mae Aimee yn flaenorol wedi gweithio mewn swyddi sy’n ymdrin â chwsmeriaid wyneb yn wyneb a b2b ar gyfer telathrebu. Gyda phrofiad mewn dadansoddi a gwerthuso prosesau a nodi meysydd ar gyfer gwelliant, mae ei llygad am fanylion a datrys problemau wedi ei galluogi i fapio prosesau a gweithredu newidiadau o safbwynt defnyddiwr a busnes.

Mae Aimee yn angerddol ynglŷn â chefnogi awdurdodau lleol i wella eu gwasanaethau digidol o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer eu defnyddwyr, gan nodi’r budd i’r defnyddiwr a sicrhau fod hyn yn cael ei flaenoriaethu yn ei holl waith. Mae’n llawn cyffro ynglŷn â gweithio ar draws yr awdurdodau yng Nghymru, gan gwrdd â phobl newydd ac ysgogi newid gwirioneddol yn y sector cyhoeddus.

Ebost: aimee.sharratt@wlga.gov.uk

 

 

Jo Goodwin
Uwch Reolwr Darparu Hyblyg

Mae Jo wedi gweithio yn y sector cyhoeddus er 2010, mewn llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Mae ganddi brofiad mewn sawl rôl ddigidol, o gynnwys, cyfryngau cymdeithasol a dylunio gwe, i arwain gweithwyr proffesiynol digidol, data a thechnoleg blaenllaw fel pennaeth proffesiwn. Cyn ymuno â'r tîm, arweiniodd Jo y gwaith o gyflawni'r strategaeth Gwasanaethau Digidol a Thechnoleg yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Jo yn angerddol am ddylunio, hygyrchedd ac arloesedd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae hi'n edrych ymlaen at weithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru eto ac ni all aros i weithio ar rai prosiectau gwych i wneud gwasanaethau yng Nghymru hyd yn oed yn well i'r rhai sy'n byw, gweithio ac ymweld ag yma.

Ebost: joanna.goodwin@wlga.gov.uk 
Twitter: @joannagoodwin3


 

Tom Brame
Ymchwilydd Defnyddwyr

Mae Tom wedi gweithio yn sector cyhoeddus Cymru am y 12 mlynedd diwethaf, mewn rolau ymchwil a gwella ar gyfer Data Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r profiad hwn wedi rhoi dealltwriaeth i Tom o bŵer data da a defnydd ymchwil i gael y mewnwelediad cywir ar gyfer datblygu a gwella'r modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Tom yn teimlo'n gryf am ddefnyddio dyluniad defnyddiwr-ganolog i sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth terfynol. Fel Ymchwilydd Defnyddwyr, mae Tom yn gobeithio gallu dod ag anghenion defnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru i'r amlwg er mwyn helpu i sbarduno gwella gwasanaethau ar draws llywodraeth leol ac yn y pen draw sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr. 

Ebost: tom.brame@wlga.gov.uk


 

Paul Owens
Rheolwr Darparu Hyblyg

Paul Owen smiling at the camera in a black suit and blue checked shirt.

Rôl Paul yw gweithio gydag arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol er mwyn helpu i nodi, deall a blaenoriaethu gwella gwasanaethau i’n dinasyddion - gan sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr terfynol yn cael eu hystyried yn llawn drwyddi draw. 

Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad digidol yn y sector preifat yn gweithio i sefydliadau sy’n amrywio o gwmnïau rhyngwladol Global 500 i fusnesau newydd sy’n tyfu’n gyflym. Mae Paul wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys iechyd, ynni, addysg a manwerthu. Mae'n hyrwyddwr hyblyg, ar ôl gweithio ar amrywiaeth eang o ddatblygiadau digidol llwyddiannus drwy gydol ei yrfa. 

Ebost: paul.owens@wlga.gov.uk


Emma Willis
Dylunydd Cynnwys 

Mae Emma wedi gweithio yn y byd digidol ers y 12 mlynedd diwethaf, gan ddarparu cynnwys cymhellol ar draws ystod eang o sianeli a fformatau. Gyda phrofiad o reoli cylch oes cynnwys o’r dechrau i’r diwedd, mae Emma yn defnyddio cipolwg ar ddadansoddeg ac ymchwil i siapio ac ailadrodd datrysiadau a gweithio gyda budd-ddeiliaid i ganolbwyntio ar y defnyddiwr drwy gydol y broses.

Fel Dylunydd Cynnwys, mae Emma yn hyrwyddwr angerddol dros gynnwys eglur a hygyrch, ac mae wedi ymrwymo i helpu i wella safonau a chefnogi trosglwyddo gwybodaeth o fewn llywodraeth leol er budd dinasyddion ac ymwelwyr. Mae’n llawn cyffro i weld y gwahaniaeth y gall cynnwys clir a hygyrch ei wneud i ddefnyddwyr gwasanaethau digidol ar draws awdurdodau lleol Cymru.

Ebost: emma.willis@wlga.gov.uk
Twitter: @emmwillis