Amdanom Ni

Y Dechreuad

Dechreuodd Sam Hall weithio fel y Prif Swyddog Digidol ddiwedd mis Tachwedd 2020 ac ymunodd gweddill y tîm â hi yn hanner cyntaf 2021. 

Ariennir ein tîm gan Lywodraeth Cymru ac mae'n falch o fod yn rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). 

Mae CLlLC yn sefydliad trawsbleidiol dan arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. Mae’r Gymdeithas yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, y 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol. 

Mae CLlLC yn llawn o bobl sy'n gweithio'n hynod o galed i wneud Cymru yn lle gwell i bawb, felly mae'n wych i ni allu gweithio gyda chydweithwyr y mae eu prif nod yr un peth â'n un ni. 

Pwrpas

Yn syml, ein pwrpas yw helpu a chefnogi awdurdodau lleol i ddarparu'r gwasanaethau digidol gorau i holl drigolion ac ymwelwyr yng Nghymru. 

Yn gyntaf, rydyn ni yma i gefnogi. Rydym yn helpu awdurdodau lleol i oresgyn heriau amrywiol sy'n ei gwneud hi'n anodd dylunio a gweithredu gwasanaethau digidol. Rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd, megis annog cydweithredu rhwng awdurdodau lleol, helpu gydag adnoddau, a thrwy gynnal hyfforddiant a digwyddiadau i gynyddu'r sgiliau digidol ledled Cymru. 

Yn ail, rydym yma i arloesi. Rydym yn credu mewn Arloesedd sy'n cael ei Sbarduno gan Ganlyniadau (Outcome Driven Innovation), felly rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau'n canolbwyntio ar bobl. I wneud hyn, rydym yn manteisio ar yr arbenigedd a'r brwdfrydedd yn ein tîm a'n partneriaid i greu atebion arloesol i ddiwallu anghenion trigolion Cymru.

Yn olaf, rydym yma i sicrhau bod ein gwasanaethau'n gynhwysol. Mae hyn yn golygu bod gwasanaethau yng Nghymru yn hygyrch i bawb. Mae pawb yn ein tîm yn credu'n gryf bod angen i bob gwasanaeth fod i bawb. Byddwn yn sicrhau ein bod yn byw yn ôl yr egwyddor o greu'r gwasanaethau gorau i'r holl bobl trwy'r amser.  

Cyd-destun Polisi

Mae ein tîm yn ffurfio chwarter y dirwedd ddigidol yng Nghymru. Y timau eraill, y byddwn yn parhau i weithio'n agos â nhw, yw GIG Digidol Cymru, y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol, a Thîm Digidol Llywodraeth Cymru. 

Isod rydym wedi rhestru polisïau Llywodraeth Cymru y daeth y syniad ar gyfer ein tîm ohonynt:

·      Mae Maniffesto Prif Weinidog Cymru yn gosod ein huchelgais i fabwysiadu dull 'Unwaith i Gymru'. 

·      Mae adroddiad System Reboot (Rhagfyr 2018) yr angen am bwyslais o'r newydd ar wella sgiliau digidol gweision cyhoeddus a dylunio gwasanaethau yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid. 

·      Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn darparu cyd-destun hanfodol lle mae'n rhaid i ni sicrhau bod pawb â mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

 

 

Sam Hall
Prif Swyddog Digidol

Rôl Sam yw sbarduno arloesedd, newid a gwella gwasanaethau ar draws pob un o'r 22 awdurdod lleol. Trwy fabwysiadu arferion hyblyg, gwella sgiliau digidol a meithrin cydweithredu, y nod yw cyflymu Cymru i fod yn genedl sy'n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy'n barod yn ddigidol. 

Mae gan Sam dros 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, mewn llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Mae hi wedi cyflwyno prosiectau gyda Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ac roedd yn bennaeth cyflenwi digidol ac yna'n dylunio gwasanaeth ar gyfer Cyfrifiad 2021. Roedd Sam hefyd yn CIO a Phennaeth TG a Digidol yng Nghyngor Dinas Birmingham cyn dychwelyd i Gymru ym mis Hydref 2020 i ymgymryd â'r rôl newydd a chyffrous hon i Gymru.

Ebost: sam.hall@wlga.gov.uk
Twitter: @SamHallWales


 

Chris Sutton
Ymchwilydd Defnyddwyr

Mae Chris yn newydd i'r sector cyhoeddus, ar ôl bod yn gweithio ym maes gwasanaethau ariannol. Cyn ei rôl bresennol, mae Chris wedi gweithio o fewn sawl tîm, gan gynnwys Cyllid, Datrysiadau, Newid Llwybr Cyflym a Dadansoddi Data. Cyn ymuno â Thîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru, roedd profiad digidol Chris yn cynnwys gweithio ar ddatrysiad gyda'r nod o darfu ar y farchnad morgeisi. 

Mae gan Chris ddiddordeb mawr mewn defnyddwyr a sut i ddylunio a chreu atebion sy'n mynd i'r afael â'u hanghenion. Mae'n falch o weithio i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gan fod y gwaith yn hynod gwerth chweil ac yn llawn gwobrwyon, gydag effaith gadarnhaol ar y cyhoedd yng Nghymru.  

Ebost: chris.sutton@wlga.gov.uk 


 

Sarah Evans
Rheolwr Darparu Hyblyg

Mae Sarah ar secondiad o ONS, ar ôl gweithio am y 6 blynedd diwethaf fel Rheolwr Darparu Hyblyg. Mae hi wedi cyflawni prosiectau amrywiol, o fewnrwydi i ganllawiau arddull digidol mewn cydweithrediad â GDS i brosiectau data traws-lywodraeth gyda thimau technoleg trydydd parti.

Symudodd i'r tîm i ddod yn agosach at ddefnyddwyr ac mae'n gyffrous am helpu awdurdodau lleol i ddarparu gwerth parhaol i'w timau eu hunain a'r bobl maen nhw'n eu gwasanaethu. Mae hi'n credu'n angerddol bod digidol ar gyfer pawb, nid yn unig y technegol, ac yn ei allu i hybu bywydau dinasyddion ledled Cymru, a gwneud Cymru'n arweinydd mewn ddatblygu gwasanaethau pobl ganolog.

Ebost: sarah.evans@wlga.gov.uk

 

Jo Goodwin
Uwch Reolwr Darparu Hyblyg

Mae Jo wedi gweithio yn y sector cyhoeddus er 2010, mewn llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Mae ganddi brofiad mewn sawl rôl ddigidol, o gynnwys, cyfryngau cymdeithasol a dylunio gwe, i arwain gweithwyr proffesiynol digidol, data a thechnoleg blaenllaw fel pennaeth proffesiwn. Cyn ymuno â'r tîm, arweiniodd Jo y gwaith o gyflawni'r strategaeth Gwasanaethau Digidol a Thechnoleg yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Jo yn angerddol am ddylunio, hygyrchedd ac arloesedd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae hi'n edrych ymlaen at weithio gyda llywodraeth leol yng Nghymru eto ac ni all aros i weithio ar rai prosiectau gwych i wneud gwasanaethau yng Nghymru hyd yn oed yn well i'r rhai sy'n byw, gweithio ac ymweld ag yma.

Ebost: joanna.goodwin@wlga.gov.uk 
Twitter: @joannagoodwin3


 

Tom Brame
Ymchwilydd Defnyddwyr

Mae Tom wedi gweithio yn sector cyhoeddus Cymru am y 12 mlynedd diwethaf, mewn rolau ymchwil a gwella ar gyfer Data Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r profiad hwn wedi rhoi dealltwriaeth i Tom o bŵer data da a defnydd ymchwil i gael y mewnwelediad cywir ar gyfer datblygu a gwella'r modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Tom yn teimlo'n gryf am ddefnyddio dyluniad defnyddiwr-ganolog i sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth terfynol. Fel Ymchwilydd Defnyddwyr, mae Tom yn gobeithio gallu dod ag anghenion defnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru i'r amlwg er mwyn helpu i sbarduno gwella gwasanaethau ar draws llywodraeth leol ac yn y pen draw sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr. 

Ebost: tom.brame@wlga.gov.uk


 

Paul Owens
Rheolwr Darparu Hyblyg

Paul Owen smiling at the camera in a black suit and blue checked shirt.

Rôl Paul yw gweithio gydag arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol er mwyn helpu i nodi, deall a blaenoriaethu gwella gwasanaethau i’n dinasyddion - gan sicrhau bod safbwyntiau defnyddwyr terfynol yn cael eu hystyried yn llawn drwyddi draw. 

Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad digidol yn y sector preifat yn gweithio i sefydliadau sy’n amrywio o gwmnïau rhyngwladol Global 500 i fusnesau newydd sy’n tyfu’n gyflym. Mae Paul wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys iechyd, ynni, addysg a manwerthu. Mae'n hyrwyddwr hyblyg, ar ôl gweithio ar amrywiaeth eang o ddatblygiadau digidol llwyddiannus drwy gydol ei yrfa. 

Ebost: paul.owens@wlga.gov.uk